Kvalitetssystem

Qm+ er et kvalitetssystem som hjelper bedrifter å dokumentere kvalitet i alle ledd i organisasjonen.

Systemer

System = Når angitte deler virker sammen.

Kvalitetsstyringssystemet leveres med maler for risikoanalyse, sjekklister, prosesskart, avvik m.m, og forslag til prosedyrer og lovverk. Det webbaserte verktøyet for fullstendig kvalitetssikring har en enkel og rask implementering som gjør at kunden kan dokumentere og starte internkontrollen straks.

Er du QA-sjef, revisor eller frittstående ISO-konsulent?

- Med Qm+ blir ISO-systemet mer enn prosedyrer.
- Kravene i prosedyrer blir synlige i meldingsskjemaer og sjekklister.
- En lagret melding går automatisk til den nærmeste lederen som skal følge opp saken.
- Registrerte meldinger blir automatisk grafoversikter.
- Status i oppfølgingen av meldingene kan sees av alle berørte parter.

Kravene i kontrakter, standarder, regler og prosedyrer gjenfinnes som kategorier i sjekklister og meldingsskjemaer. Dette er selve grunnpilaren i oppbyggingen og bruken av Qm+. Derfor kan Qm+ verktøyet brukes for alle ISO-systemer eller internkontrolloppgaver!

Internkontroll for bedrifter

Internkontrollmetoden er en egenkontroll virksomheter kan bruke for å være i tråd med internkontrollforskriften §5 som stiller krav til dokumentasjon.

Enten det gjelder ISO-standarder eller internkontrollovverk: Medarbeiderne skal delta!

01
I Qm+ finner du sjekklister, spørreskjemaer, meldingsskjemaer for uønskede hendelser (UH'er), risikoanalyser og styrende dokumenter, lovverk/regelverk. Kunden legger enkelt inn alle sine prosedyrer og instrukser. Dermed kan disse nås med lenker fra Qm+skjemaene som skal utfylles.Tilsynsmyndigheter og Qa-revisorer spør etter praksis. Det blir mer og mer vanlig at også bedriftenes egne revisorer gjør Qa-revisjoner hos sine leverandører.

Kvalitetshåndbokas prosedyresamling er ikke nok!

02
For ISO sertifiserte bedrifter krever ikke de nye standardene etter 1.okt 2015 kvalitetshåndbok. Prosedyrebegrepet faller bort og byttes ut med dokumentert informasjon. Forebyggende tiltak er ikke eget kravelement, men en integrert og sentral del av ledelses- og risikostyringen.
Virksomhetene skal dokumentere resultatene av den praktiske bruk av regelverket i form av utfylte meldingsskjemaer og spørreskjemaer. Internkontroll og kvalitetsstyring er noe virksomheten GJØR, ikke bare har. Det er utøvelsen, resultatene og oppfølgingen av disse som først og fremst skal dokumenteres. Dette viser at rutinene er aktive og virker! Det gjøres på en enkel og oversiktlig måte i Qm+ av så vel ansatte som ledere. Grafoversikter viser status med et par tastetrykk. Topplederne får en enklere hverdag med Qm+.

Superbrukerne kan raskt og effektivt gjøre tilpasningene via ADMIN knappen.

03
Trengs bistand fra våre konsulenter, er denne gratis for superbrukerne. Slik blir kundens kostnader med videreutvikling og vedlikehold av Qm+ systemet forutsigbart.
99% av Qm+ kundene velger å utdanne 1-2 superbrukere.

Lean management (LM)

Systemet leveres med Lean sjekklister

Forbedringsmodellen

Jobb etter Lean prinsippene med Qm+

Gjennom samspill og innvolvering av de ansatte kan bedrifter jobbe med systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus. 

Målsetningene er:

- Økt kundetilfredshet
- Økt medarbeidertilfredshet

Lean management

Når alle svar er lagt inn kan det elektroniske, dynamiske systemet holde orden på LEAN-prosessene som gir deg LEAN-tavla med graf- og tabelloversikter som alltid viser status for forbedringsprosessene.
Vi hjelper kundene våre igang med LEAN-forberedelsen og oppsett av skjema.

Ønsker du å jobbe med Lean?

Teknikkene som sikrer LEAN prosessen:

  • Spørreskjemaer
  • Oppdragsmelding-/prosjektstyring
  • Risikoanalyseskjemaer
  • Saksbehandling
  • Mobil-app med bildedokumentasjon

kvalitetssystem for bedrifter

Kvalitetsstyring med Qm+ gjør det enklere å dokumentere liv og lære.

ISO-standardene har nye krav

fra 1.oktober 2015

ISOs nye strukturelle oppbygging av standarder implementeres i revisjonene av ISO 9001- og ISO 14001-standardene. F.eks. blir det økt fokus på effektiv prosessledelse, og behovet for endringsledelse og bærekraftig utvikling. Det blir lettere å implementere nye standarder og integrere ulike styringssystemer.
Det skal være en tre års overgangsperiode for de som er sertifisert etter standardene, før styringssystemene må være i tråd med kravene i 2015-versjonene.

Vesentlige endringer som forventes

i ISO 9001:2015

Krav til dokumenterte prosedyrer er modernisert og heter nå dokumentert informasjon.
Ikke krav om Kvalitetshåndbok.
Forebyggende tiltak er ikke eget kravelement, men en integrert og sentral del av ledelses- og risikostyringen.
Rollen som Ledelsens representant faller bort med forsterket ledelsesengasjement.
Den nye metoden utfordre organisasjonene til å analysere sine risikoområder.
Større vektlegging av planlegging og kontroll av endringer, inkludert krav til endringer i prosessene og nødvendige endringer av styringssystemet.

Derfor er Qm+

et nyttig hjelpemiddel

Den hjelper ledere og medarbeidere med en atferd som sikrer kvaliteten på arbeidet.
De blir med Qm+ satt i bevegelse (på latin: motivere).
Det er det praktiske k-arbeidet som dokumenteres og følges opp i Qm+.
Det er resultatene som skal fremlegges for ISO-revisorene. Med Qm+ er det enklere å dokumentere liv og lære.

Systematisk HMS-arbeid (internkontroll) HMS System

Produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet. Alle bedrifter skal føre internkontroll/systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgiverens ansvar.

01

MÅL

Forebygge uønskede hendelser på mennesker, natur og byggverk.
02

METODE

Internkontroll (også kalt egenkontroll).
03

SYSTEMKRAV

Systemkravene for internkontrollen er definert i en rekke forskrifter som IK-forskrift for HMS, Byggherreforskrift, IK-mat-forskrift, IK i sosial- og helsetjenesten, Drikkevannsforskriften, m.fl.. Felles for disse kravene er at utførte kontroller skal dokumenteres, likeså om feil eller uønskede hendelser er funnet. Ikke minst skal ledelsens oppfølging av resultatene dokumenteres.

RESULTAT

Kontinuerlig forbedring som forebygger uønskede hendelser på mennesker, natur og byggverk.

VANLIG MISFORSTÅELSE: "Vi har alle prosedyrene!" -MEN DET ER IKKE NOK!

Tilsynsmyndighetene etterspør også resultatene av internkontrollene, - ikke først og fremst oppskriftene! Når resultater ikke kan dokumenteres, slik som siste måneds resultater av vernerunden, avviksmeldinger og risikoanalyser, - vil spørsmålet om rutinebeskrivelsene dukke opp. Virksomhetene skal dokumentere ikke bare hvordan internkontrollrutinene skal utføres. Dette sier forskriftene: «Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.» 
Dette er også i samsvar med de nye ISO standardenes krav om "dokumentert informasjon". Prosedyrer er ikke lenger et begrep i ISO standarden 2015.

Likevel må kravene (lover, interne regler, standarder) være lett tilgjengelig.

Styrende dokumenter som forskrifter, lover, prosedyrer legges også opp i Qm+ databasen. Dette er nødvendig for å kunne lenke opp relevante prosedyrer i utfyllingsskjemaene.

Eksempler på maler for en rekke prosedyrer og virksomhetsområder følger med løsningen kunden bestiller. Disse må tilpasses den enkelte virksomhetens egne rutiner.

Qm+ er verktøyet som automatisk oppsummerer alle resultater i grafer og tabeller

Qm+ er verktøyet som gjør det enklere å dokumentere resultatene av internkontrollene.

Miljøsertifisering 14001

Med Qm+ kan virksomhetene rapportere resultatene, enklere og mer effektivt.

miljøsertifisert

Nærmere

0
virksomheter er Miljøsertifiserte
Enten er de Miljøfyrtårnsertifiserte (2000) eller så er de ISO 14000-sertifiserte (750). Systemkravene er de samme uansett sertifisering. Miljøsertifiserte bedrifter måler i tillegg hendelser og fakta innenfor energibruk, avfallshåndtering, helse m.m. 

HACCP er tidligere kjent som IK-mat

Begrepet IK-mat er et internkontrollsystem som alle næringsmiddelvirksomheter er forpliktet til å ha. Qm+ gjør IK-mat-styringen enklere og resultatorientert.

IK-matforskriften

har de samme systemkravene som de andre internkontrollforskriftene:

Sjekklister

som skal brukes aktivt for å forebygge feil og mangler.

HACCP

som er den internasjonale betegnelsen på risikoanalysen fra varebestilling, varemottak til bearbeidelse og utbud/servering, og avfallshåndtering.

Avviksmeldingssystem

som sikrer at systemfeil avdekkes og rettes.

Systematisk

renhold av utstyr, klær, håndvask/hygiene, og lokaler.

KLAR TIL BRUK

Innholdet i
sjekklister,
avviksmeldinger,
risikoanalyser,
prosedyrer og instrukser,
finner du i Qm+ klar til bruk!
ring oss